کمترین: 
2.0741
بیشترین: 
2.0981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.075
زمان: 
8/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 آبان 1397 , 2.075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:08","price":2.0741},{"date":"1397/08/25 00:32","price":2.0745},{"date":"1397/08/25 01:32","price":2.0758},{"date":"1397/08/25 03:32","price":2.0789},{"date":"1397/08/25 05:32","price":2.0794},{"date":"1397/08/25 06:32","price":2.0838},{"date":"1397/08/25 07:32","price":2.0883},{"date":"1397/08/25 08:32","price":2.0877},{"date":"1397/08/25 10:08","price":2.0915},{"date":"1397/08/25 10:32","price":2.0913},{"date":"1397/08/25 11:32","price":2.0894},{"date":"1397/08/25 12:32","price":2.0938},{"date":"1397/08/25 13:32","price":2.0811},{"date":"1397/08/25 14:32","price":2.0853},{"date":"1397/08/25 16:08","price":2.089},{"date":"1397/08/25 16:32","price":2.0846},{"date":"1397/08/25 17:32","price":2.0968},{"date":"1397/08/25 19:08","price":2.0953},{"date":"1397/08/25 20:08","price":2.0981},{"date":"1397/08/25 20:32","price":2.0808},{"date":"1397/08/25 22:32","price":2.0777},{"date":"1397/08/25 23:08","price":2.076},{"date":"1397/08/25 23:32","price":2.075}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398