کمترین: 
66.52
بیشترین: 
68.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.78
زمان: 
8/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 آبان 1397 , 66.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:08","price":66.52},{"date":"1397/08/25 00:32","price":66.59},{"date":"1397/08/25 01:32","price":66.66},{"date":"1397/08/25 02:32","price":66.71},{"date":"1397/08/25 03:32","price":66.69},{"date":"1397/08/25 05:32","price":66.75},{"date":"1397/08/25 06:32","price":66.9},{"date":"1397/08/25 07:32","price":67.14},{"date":"1397/08/25 08:32","price":67.07},{"date":"1397/08/25 10:08","price":67.25},{"date":"1397/08/25 10:32","price":67.3},{"date":"1397/08/25 12:32","price":67.77},{"date":"1397/08/25 13:32","price":67.42},{"date":"1397/08/25 14:32","price":67.58},{"date":"1397/08/25 16:08","price":67.82},{"date":"1397/08/25 16:32","price":67.65},{"date":"1397/08/25 17:32","price":68.19},{"date":"1397/08/25 19:08","price":67.89},{"date":"1397/08/25 20:08","price":68.07},{"date":"1397/08/25 20:32","price":67.19},{"date":"1397/08/25 22:32","price":66.77},{"date":"1397/08/25 23:08","price":66.72},{"date":"1397/08/25 23:32","price":66.78}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398