کمترین: 
56.43
بیشترین: 
57.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.52
زمان: 
8/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 آبان 1397 , 56.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:08","price":56.43},{"date":"1397/08/25 00:32","price":56.51},{"date":"1397/08/25 01:32","price":56.55},{"date":"1397/08/25 02:32","price":56.56},{"date":"1397/08/25 03:32","price":56.55},{"date":"1397/08/25 05:32","price":56.56},{"date":"1397/08/25 06:32","price":56.69},{"date":"1397/08/25 07:32","price":56.87},{"date":"1397/08/25 08:32","price":56.8},{"date":"1397/08/25 10:08","price":56.93},{"date":"1397/08/25 10:32","price":56.94},{"date":"1397/08/25 11:32","price":56.92},{"date":"1397/08/25 12:32","price":57.37},{"date":"1397/08/25 13:32","price":57.02},{"date":"1397/08/25 14:32","price":57.16},{"date":"1397/08/25 16:08","price":57.37},{"date":"1397/08/25 16:32","price":57.22},{"date":"1397/08/25 17:32","price":57.7},{"date":"1397/08/25 19:08","price":57.39},{"date":"1397/08/25 20:08","price":57.83},{"date":"1397/08/25 20:32","price":56.95},{"date":"1397/08/25 22:32","price":56.47},{"date":"1397/08/25 23:08","price":56.45},{"date":"1397/08/25 23:32","price":56.52}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398