کمترین: 
64.51
بیشترین: 
64.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.51
زمان: 
8/24 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 24 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 آبان 1397 , 64.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 16:32","price":64.51}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398