کمترین: 
18.49
بیشترین: 
19.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.99
زمان: 
8/24 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 24 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 24 آبان 1397 , 18.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 12:08","price":19.78},{"date":"1397/08/24 12:32","price":19.75},{"date":"1397/08/24 13:32","price":18.74},{"date":"1397/08/24 15:08","price":18.49},{"date":"1397/08/24 16:08","price":18.85},{"date":"1397/08/24 16:32","price":18.8},{"date":"1397/08/24 17:32","price":18.82},{"date":"1397/08/24 18:32","price":19.03},{"date":"1397/08/24 20:08","price":19.15},{"date":"1397/08/24 20:32","price":19.12},{"date":"1397/08/24 22:08","price":18.99}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398