کمترین: 
55.84
بیشترین: 
57.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.87
زمان: 
8/24 22:32
قیمت نفت سبک امروز 24 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 آبان 1397 , 56.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 01:32","price":55.84},{"date":"1397/08/24 02:32","price":56},{"date":"1397/08/24 03:32","price":55.98},{"date":"1397/08/24 04:32","price":56.02},{"date":"1397/08/24 05:32","price":56.11},{"date":"1397/08/24 06:32","price":56.04},{"date":"1397/08/24 07:32","price":55.94},{"date":"1397/08/24 08:32","price":55.98},{"date":"1397/08/24 09:32","price":56.09},{"date":"1397/08/24 10:32","price":56.19},{"date":"1397/08/24 12:08","price":56.28},{"date":"1397/08/24 12:32","price":56.27},{"date":"1397/08/24 15:08","price":55.84},{"date":"1397/08/24 16:08","price":56.17},{"date":"1397/08/24 16:32","price":56.28},{"date":"1397/08/24 17:32","price":56.45},{"date":"1397/08/24 18:32","price":56.27},{"date":"1397/08/24 20:08","price":57.03},{"date":"1397/08/24 20:32","price":57.05},{"date":"1397/08/24 22:08","price":56.67},{"date":"1397/08/24 22:32","price":56.87}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398