کمترین: 
4.066
بیشترین: 
4.853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.066
زمان: 
8/24 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 آبان 1397 , 4.066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:32","price":4.853},{"date":"1397/08/24 01:32","price":4.704},{"date":"1397/08/24 02:32","price":4.684},{"date":"1397/08/24 03:32","price":4.748},{"date":"1397/08/24 04:32","price":4.669},{"date":"1397/08/24 05:32","price":4.685},{"date":"1397/08/24 06:32","price":4.689},{"date":"1397/08/24 07:32","price":4.695},{"date":"1397/08/24 08:32","price":4.707},{"date":"1397/08/24 09:32","price":4.697},{"date":"1397/08/24 10:32","price":4.752},{"date":"1397/08/24 12:08","price":4.667},{"date":"1397/08/24 12:32","price":4.603},{"date":"1397/08/24 13:32","price":4.625},{"date":"1397/08/24 15:08","price":4.611},{"date":"1397/08/24 16:08","price":4.605},{"date":"1397/08/24 16:32","price":4.521},{"date":"1397/08/24 17:32","price":4.577},{"date":"1397/08/24 18:32","price":4.364},{"date":"1397/08/24 20:08","price":4.29},{"date":"1397/08/24 20:32","price":4.136},{"date":"1397/08/24 22:08","price":4.111},{"date":"1397/08/24 22:32","price":4.066}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398