کمترین: 
1.5437
بیشترین: 
1.5812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5759
زمان: 
8/24 22:32
قیمت بنزین امروز 24 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 آبان 1397 , 1.5759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:32","price":1.5585},{"date":"1397/08/24 01:32","price":1.5437},{"date":"1397/08/24 02:32","price":1.552},{"date":"1397/08/24 03:32","price":1.5505},{"date":"1397/08/24 05:32","price":1.553},{"date":"1397/08/24 06:32","price":1.5495},{"date":"1397/08/24 07:32","price":1.5465},{"date":"1397/08/24 08:32","price":1.5475},{"date":"1397/08/24 09:32","price":1.5485},{"date":"1397/08/24 10:32","price":1.5525},{"date":"1397/08/24 12:08","price":1.5546},{"date":"1397/08/24 12:32","price":1.5575},{"date":"1397/08/24 13:32","price":1.5585},{"date":"1397/08/24 15:08","price":1.548},{"date":"1397/08/24 16:08","price":1.557},{"date":"1397/08/24 16:32","price":1.5592},{"date":"1397/08/24 17:32","price":1.562},{"date":"1397/08/24 18:32","price":1.5625},{"date":"1397/08/24 20:08","price":1.5812},{"date":"1397/08/24 20:32","price":1.5775},{"date":"1397/08/24 22:08","price":1.5695},{"date":"1397/08/24 22:32","price":1.5759}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398