کمترین: 
635.13
بیشترین: 
643.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637.13
زمان: 
8/24 22:32
قیمت گازوئیل امروز 24 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 آبان 1397 , 637.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:32","price":641.38},{"date":"1397/08/24 01:32","price":639},{"date":"1397/08/24 02:32","price":640.38},{"date":"1397/08/24 05:32","price":641.63},{"date":"1397/08/24 06:32","price":640.63},{"date":"1397/08/24 07:32","price":639.25},{"date":"1397/08/24 08:32","price":639.38},{"date":"1397/08/24 09:32","price":640.13},{"date":"1397/08/24 10:32","price":641.63},{"date":"1397/08/24 12:08","price":642.38},{"date":"1397/08/24 12:32","price":643.13},{"date":"1397/08/24 15:08","price":637.13},{"date":"1397/08/24 16:08","price":640.5},{"date":"1397/08/24 16:32","price":640.63},{"date":"1397/08/24 17:32","price":641.13},{"date":"1397/08/24 18:32","price":635.63},{"date":"1397/08/24 20:08","price":637.88},{"date":"1397/08/24 20:32","price":639.25},{"date":"1397/08/24 22:08","price":635.13},{"date":"1397/08/24 22:32","price":637.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398