کمترین: 
2.0761
بیشترین: 
2.1058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0827
زمان: 
8/24 22:32
قیمت نفت کوره امروز 24 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 آبان 1397 , 2.0827 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:32","price":2.0994},{"date":"1397/08/24 01:32","price":2.0889},{"date":"1397/08/24 02:32","price":2.0966},{"date":"1397/08/24 03:32","price":2.0978},{"date":"1397/08/24 04:32","price":2.0983},{"date":"1397/08/24 05:32","price":2.0989},{"date":"1397/08/24 06:32","price":2.0964},{"date":"1397/08/24 07:32","price":2.0926},{"date":"1397/08/24 08:32","price":2.0933},{"date":"1397/08/24 09:32","price":2.0958},{"date":"1397/08/24 10:32","price":2.0997},{"date":"1397/08/24 12:08","price":2.1031},{"date":"1397/08/24 12:32","price":2.1058},{"date":"1397/08/24 13:32","price":2.1054},{"date":"1397/08/24 15:08","price":2.0835},{"date":"1397/08/24 16:08","price":2.0995},{"date":"1397/08/24 16:32","price":2.0991},{"date":"1397/08/24 17:32","price":2.0988},{"date":"1397/08/24 18:32","price":2.0777},{"date":"1397/08/24 20:08","price":2.0836},{"date":"1397/08/24 20:32","price":2.0916},{"date":"1397/08/24 22:08","price":2.0761},{"date":"1397/08/24 22:32","price":2.0827}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398