کمترین: 
65.72
بیشترین: 
67.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
8/24 22:32
قیمت نفت برنت امروز 24 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 آبان 1397 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:32","price":66.1},{"date":"1397/08/24 01:32","price":65.72},{"date":"1397/08/24 02:32","price":65.86},{"date":"1397/08/24 03:32","price":65.84},{"date":"1397/08/24 05:32","price":66.1},{"date":"1397/08/24 06:32","price":65.98},{"date":"1397/08/24 07:32","price":65.81},{"date":"1397/08/24 08:32","price":65.88},{"date":"1397/08/24 09:32","price":66},{"date":"1397/08/24 10:32","price":66.19},{"date":"1397/08/24 12:08","price":66.38},{"date":"1397/08/24 12:32","price":66.45},{"date":"1397/08/24 13:32","price":66.53},{"date":"1397/08/24 15:08","price":66},{"date":"1397/08/24 16:08","price":66.52},{"date":"1397/08/24 16:32","price":66.59},{"date":"1397/08/24 17:32","price":66.72},{"date":"1397/08/24 18:32","price":66.46},{"date":"1397/08/24 20:08","price":67.16},{"date":"1397/08/24 20:32","price":67.17},{"date":"1397/08/24 22:08","price":66.82},{"date":"1397/08/24 22:32","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398