کمترین: 
19.44
بیشترین: 
19.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.75
زمان: 
8/23 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 23 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 آبان 1397 , 19.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 13:08","price":19.44},{"date":"1397/08/23 13:32","price":19.65},{"date":"1397/08/23 15:32","price":19.54},{"date":"1397/08/23 16:32","price":19.58},{"date":"1397/08/23 17:32","price":19.71},{"date":"1397/08/23 18:32","price":19.8},{"date":"1397/08/23 19:32","price":19.68},{"date":"1397/08/23 20:32","price":19.62},{"date":"1397/08/23 21:32","price":19.75}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398