کمترین: 
4.053
بیشترین: 
4.817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.817
زمان: 
8/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 آبان 1397 , 4.817 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:32","price":4.077},{"date":"1397/08/23 02:08","price":4.069},{"date":"1397/08/23 02:32","price":4.071},{"date":"1397/08/23 03:32","price":4.053},{"date":"1397/08/23 04:32","price":4.073},{"date":"1397/08/23 05:32","price":4.066},{"date":"1397/08/23 06:32","price":4.059},{"date":"1397/08/23 08:32","price":4.065},{"date":"1397/08/23 10:32","price":4.066},{"date":"1397/08/23 13:08","price":4.095},{"date":"1397/08/23 13:32","price":4.101},{"date":"1397/08/23 15:32","price":4.197},{"date":"1397/08/23 16:32","price":4.585},{"date":"1397/08/23 17:32","price":4.508},{"date":"1397/08/23 18:32","price":4.393},{"date":"1397/08/23 19:32","price":4.544},{"date":"1397/08/23 20:32","price":4.536},{"date":"1397/08/23 21:32","price":4.668},{"date":"1397/08/23 23:08","price":4.809},{"date":"1397/08/23 23:32","price":4.817}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398