کمترین: 
1.5305
بیشترین: 
1.582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5599
زمان: 
8/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 آبان 1397 , 1.5599 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:32","price":1.5305},{"date":"1397/08/23 02:08","price":1.534},{"date":"1397/08/23 02:32","price":1.5375},{"date":"1397/08/23 03:32","price":1.5445},{"date":"1397/08/23 04:32","price":1.545},{"date":"1397/08/23 05:32","price":1.547},{"date":"1397/08/23 06:32","price":1.537},{"date":"1397/08/23 07:32","price":1.5437},{"date":"1397/08/23 08:32","price":1.5355},{"date":"1397/08/23 10:32","price":1.5335},{"date":"1397/08/23 13:08","price":1.5368},{"date":"1397/08/23 13:32","price":1.5545},{"date":"1397/08/23 15:32","price":1.5426},{"date":"1397/08/23 16:32","price":1.5485},{"date":"1397/08/23 17:32","price":1.556},{"date":"1397/08/23 18:32","price":1.5635},{"date":"1397/08/23 19:32","price":1.582},{"date":"1397/08/23 20:32","price":1.5716},{"date":"1397/08/23 21:32","price":1.571},{"date":"1397/08/23 23:08","price":1.5655},{"date":"1397/08/23 23:32","price":1.5599}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398