کمترین: 
626.13
بیشترین: 
649.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640.38
زمان: 
8/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 آبان 1397 , 640.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:32","price":627.13},{"date":"1397/08/23 02:08","price":629},{"date":"1397/08/23 02:32","price":630.25},{"date":"1397/08/23 05:32","price":632.13},{"date":"1397/08/23 06:32","price":628.13},{"date":"1397/08/23 07:32","price":629.88},{"date":"1397/08/23 08:32","price":629.13},{"date":"1397/08/23 10:32","price":628.38},{"date":"1397/08/23 13:08","price":626.13},{"date":"1397/08/23 13:32","price":635.38},{"date":"1397/08/23 15:32","price":635.5},{"date":"1397/08/23 16:32","price":640.13},{"date":"1397/08/23 17:32","price":641.75},{"date":"1397/08/23 18:32","price":644.88},{"date":"1397/08/23 19:32","price":649.38},{"date":"1397/08/23 20:32","price":646.75},{"date":"1397/08/23 21:32","price":644.13},{"date":"1397/08/23 23:08","price":642.88},{"date":"1397/08/23 23:32","price":640.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398