کمترین: 
2.0556
بیشترین: 
2.1266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0926
زمان: 
8/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 آبان 1397 , 2.0926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:32","price":2.0558},{"date":"1397/08/23 02:08","price":2.0625},{"date":"1397/08/23 02:32","price":2.064},{"date":"1397/08/23 03:32","price":2.0693},{"date":"1397/08/23 04:32","price":2.0698},{"date":"1397/08/23 05:32","price":2.0716},{"date":"1397/08/23 06:32","price":2.0594},{"date":"1397/08/23 07:32","price":2.0664},{"date":"1397/08/23 08:32","price":2.0625},{"date":"1397/08/23 10:32","price":2.0597},{"date":"1397/08/23 13:08","price":2.0556},{"date":"1397/08/23 13:32","price":2.0838},{"date":"1397/08/23 15:32","price":2.0781},{"date":"1397/08/23 16:32","price":2.0969},{"date":"1397/08/23 17:32","price":2.0984},{"date":"1397/08/23 18:32","price":2.1112},{"date":"1397/08/23 19:32","price":2.1266},{"date":"1397/08/23 20:32","price":2.1187},{"date":"1397/08/23 21:32","price":2.1085},{"date":"1397/08/23 23:08","price":2.1081},{"date":"1397/08/23 23:32","price":2.0926}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398