کمترین: 
64.9
بیشترین: 
67.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
8/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 آبان 1397 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:32","price":64.9},{"date":"1397/08/23 02:08","price":65.12},{"date":"1397/08/23 02:32","price":65.32},{"date":"1397/08/23 03:32","price":65.34},{"date":"1397/08/23 05:32","price":65.8},{"date":"1397/08/23 06:32","price":65.25},{"date":"1397/08/23 07:32","price":65.54},{"date":"1397/08/23 08:32","price":65.25},{"date":"1397/08/23 10:32","price":65.24},{"date":"1397/08/23 13:08","price":65.28},{"date":"1397/08/23 13:32","price":66.34},{"date":"1397/08/23 15:32","price":65.94},{"date":"1397/08/23 16:32","price":66.25},{"date":"1397/08/23 17:32","price":66.33},{"date":"1397/08/23 18:32","price":66.77},{"date":"1397/08/23 19:32","price":67.28},{"date":"1397/08/23 20:32","price":66.81},{"date":"1397/08/23 21:32","price":66.54},{"date":"1397/08/23 23:08","price":66.41},{"date":"1397/08/23 23:32","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398