کمترین: 
55.05
بیشترین: 
57.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.16
زمان: 
8/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 آبان 1397 , 56.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:32","price":55.05},{"date":"1397/08/23 02:08","price":55.19},{"date":"1397/08/23 02:32","price":55.27},{"date":"1397/08/23 03:32","price":55.61},{"date":"1397/08/23 04:32","price":55.66},{"date":"1397/08/23 05:32","price":55.74},{"date":"1397/08/23 06:32","price":55.36},{"date":"1397/08/23 07:32","price":55.66},{"date":"1397/08/23 08:32","price":55.41},{"date":"1397/08/23 10:32","price":55.36},{"date":"1397/08/23 13:32","price":56.16},{"date":"1397/08/23 15:32","price":55.84},{"date":"1397/08/23 16:32","price":56.11},{"date":"1397/08/23 17:32","price":56.38},{"date":"1397/08/23 18:32","price":56.66},{"date":"1397/08/23 19:32","price":57.16},{"date":"1397/08/23 20:32","price":56.8},{"date":"1397/08/23 21:32","price":56.52},{"date":"1397/08/23 23:08","price":56.45},{"date":"1397/08/23 23:32","price":56.16}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398