کمترین: 
3.834
بیشترین: 
4.064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.047
زمان: 
8/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 آبان 1397 , 4.047 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 00:32","price":3.834},{"date":"1397/08/22 01:32","price":3.936},{"date":"1397/08/22 02:32","price":3.941},{"date":"1397/08/22 03:32","price":3.913},{"date":"1397/08/22 04:32","price":3.908},{"date":"1397/08/22 05:32","price":3.91},{"date":"1397/08/22 06:32","price":3.921},{"date":"1397/08/22 07:32","price":3.931},{"date":"1397/08/22 09:08","price":3.925},{"date":"1397/08/22 09:32","price":3.934},{"date":"1397/08/22 11:08","price":3.94},{"date":"1397/08/22 11:32","price":3.93},{"date":"1397/08/22 12:32","price":3.96},{"date":"1397/08/22 13:32","price":3.968},{"date":"1397/08/22 14:32","price":3.984},{"date":"1397/08/22 15:32","price":4},{"date":"1397/08/22 16:32","price":4.033},{"date":"1397/08/22 17:32","price":4.032},{"date":"1397/08/22 18:32","price":3.952},{"date":"1397/08/22 19:32","price":4.007},{"date":"1397/08/22 20:32","price":3.978},{"date":"1397/08/22 22:08","price":3.987},{"date":"1397/08/22 23:08","price":4.064},{"date":"1397/08/22 23:32","price":4.047}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398