کمترین: 
1.5385
بیشترین: 
1.6261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5454
زمان: 
8/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 آبان 1397 , 1.5454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 00:32","price":1.6179},{"date":"1397/08/22 01:32","price":1.6175},{"date":"1397/08/22 02:32","price":1.6145},{"date":"1397/08/22 03:32","price":1.6195},{"date":"1397/08/22 04:32","price":1.616},{"date":"1397/08/22 05:32","price":1.621},{"date":"1397/08/22 06:32","price":1.623},{"date":"1397/08/22 07:32","price":1.6245},{"date":"1397/08/22 09:08","price":1.6215},{"date":"1397/08/22 09:32","price":1.619},{"date":"1397/08/22 11:08","price":1.6185},{"date":"1397/08/22 11:32","price":1.6225},{"date":"1397/08/22 12:32","price":1.6261},{"date":"1397/08/22 13:32","price":1.6035},{"date":"1397/08/22 14:32","price":1.5965},{"date":"1397/08/22 15:32","price":1.604},{"date":"1397/08/22 16:32","price":1.6074},{"date":"1397/08/22 17:32","price":1.613},{"date":"1397/08/22 18:32","price":1.5995},{"date":"1397/08/22 19:32","price":1.5732},{"date":"1397/08/22 20:32","price":1.5708},{"date":"1397/08/22 22:08","price":1.5756},{"date":"1397/08/22 23:08","price":1.5385},{"date":"1397/08/22 23:32","price":1.5454}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398