کمترین: 
629.88
بیشترین: 
655.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630.63
زمان: 
8/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 آبان 1397 , 630.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 00:32","price":652.25},{"date":"1397/08/22 01:32","price":653.13},{"date":"1397/08/22 02:32","price":652.25},{"date":"1397/08/22 05:32","price":655.13},{"date":"1397/08/22 06:32","price":655.63},{"date":"1397/08/22 07:32","price":655.88},{"date":"1397/08/22 09:08","price":655.38},{"date":"1397/08/22 09:32","price":654.63},{"date":"1397/08/22 11:32","price":655.38},{"date":"1397/08/22 12:32","price":654.88},{"date":"1397/08/22 13:32","price":649.13},{"date":"1397/08/22 14:32","price":648.88},{"date":"1397/08/22 15:32","price":651.88},{"date":"1397/08/22 16:32","price":653.13},{"date":"1397/08/22 17:32","price":655.38},{"date":"1397/08/22 18:32","price":649},{"date":"1397/08/22 19:32","price":641.13},{"date":"1397/08/22 20:32","price":639.38},{"date":"1397/08/22 22:08","price":644.13},{"date":"1397/08/22 23:08","price":629.88},{"date":"1397/08/22 23:32","price":630.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398