کمترین: 
2.0639
بیشترین: 
2.1475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0639
زمان: 
8/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 آبان 1397 , 2.0639 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 00:32","price":2.1369},{"date":"1397/08/22 01:32","price":2.1394},{"date":"1397/08/22 02:32","price":2.1359},{"date":"1397/08/22 03:32","price":2.1411},{"date":"1397/08/22 04:32","price":2.1387},{"date":"1397/08/22 05:32","price":2.1445},{"date":"1397/08/22 06:32","price":2.1463},{"date":"1397/08/22 07:32","price":2.1475},{"date":"1397/08/22 09:08","price":2.1455},{"date":"1397/08/22 09:32","price":2.1418},{"date":"1397/08/22 11:08","price":2.1435},{"date":"1397/08/22 11:32","price":2.145},{"date":"1397/08/22 12:32","price":2.1436},{"date":"1397/08/22 13:32","price":2.1242},{"date":"1397/08/22 14:32","price":2.1217},{"date":"1397/08/22 15:32","price":2.1342},{"date":"1397/08/22 16:32","price":2.1399},{"date":"1397/08/22 17:32","price":2.1455},{"date":"1397/08/22 18:32","price":2.124},{"date":"1397/08/22 19:32","price":2.1052},{"date":"1397/08/22 20:32","price":2.0983},{"date":"1397/08/22 22:08","price":2.1079},{"date":"1397/08/22 23:08","price":2.0642},{"date":"1397/08/22 23:32","price":2.0639}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398