کمترین: 
65.44
بیشترین: 
69.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.53
زمان: 
8/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 آبان 1397 , 65.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 00:32","price":69.08},{"date":"1397/08/22 01:32","price":69.22},{"date":"1397/08/22 02:32","price":69.09},{"date":"1397/08/22 03:32","price":69.02},{"date":"1397/08/22 05:32","price":69.38},{"date":"1397/08/22 06:32","price":69.47},{"date":"1397/08/22 07:32","price":69.5},{"date":"1397/08/22 09:08","price":69.43},{"date":"1397/08/22 09:32","price":69.39},{"date":"1397/08/22 11:08","price":69.43},{"date":"1397/08/22 11:32","price":69.5},{"date":"1397/08/22 12:32","price":69.47},{"date":"1397/08/22 13:32","price":68.7},{"date":"1397/08/22 14:32","price":68.47},{"date":"1397/08/22 15:32","price":68.84},{"date":"1397/08/22 16:32","price":68.91},{"date":"1397/08/22 17:32","price":69.27},{"date":"1397/08/22 18:32","price":68.55},{"date":"1397/08/22 19:32","price":67.16},{"date":"1397/08/22 20:32","price":67},{"date":"1397/08/22 22:08","price":67.35},{"date":"1397/08/22 23:08","price":65.44},{"date":"1397/08/22 23:32","price":65.53}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398