کمترین: 
55.69
بیشترین: 
59.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.73
زمان: 
8/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 آبان 1397 , 55.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 00:32","price":58.88},{"date":"1397/08/22 01:32","price":58.97},{"date":"1397/08/22 02:32","price":58.84},{"date":"1397/08/22 03:32","price":59.09},{"date":"1397/08/22 04:32","price":59.01},{"date":"1397/08/22 05:32","price":59.09},{"date":"1397/08/22 06:32","price":59.16},{"date":"1397/08/22 07:32","price":59.22},{"date":"1397/08/22 09:08","price":59.15},{"date":"1397/08/22 09:32","price":59.11},{"date":"1397/08/22 11:08","price":59.13},{"date":"1397/08/22 11:32","price":59.19},{"date":"1397/08/22 12:32","price":59.21},{"date":"1397/08/22 13:32","price":58.64},{"date":"1397/08/22 14:32","price":58.48},{"date":"1397/08/22 15:32","price":58.7},{"date":"1397/08/22 16:32","price":58.77},{"date":"1397/08/22 17:32","price":59.09},{"date":"1397/08/22 18:32","price":58.59},{"date":"1397/08/22 19:32","price":57.2},{"date":"1397/08/22 20:32","price":57.27},{"date":"1397/08/22 22:08","price":57.45},{"date":"1397/08/22 23:08","price":55.69},{"date":"1397/08/22 23:32","price":55.73}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398