کمترین: 
661.13
بیشترین: 
672.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
662.13
زمان: 
8/21 23:08
قیمت گازوئیل امروز 21 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 آبان 1397 , 662.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 05:32","price":665.63},{"date":"1397/08/21 06:32","price":665.88},{"date":"1397/08/21 07:32","price":666.5},{"date":"1397/08/21 09:08","price":668.63},{"date":"1397/08/21 10:08","price":668.88},{"date":"1397/08/21 10:32","price":669.63},{"date":"1397/08/21 12:08","price":669.88},{"date":"1397/08/21 12:32","price":672.88},{"date":"1397/08/21 13:08","price":671.63},{"date":"1397/08/21 14:08","price":667.13},{"date":"1397/08/21 14:32","price":665.38},{"date":"1397/08/21 15:32","price":663.38},{"date":"1397/08/21 16:32","price":662.63},{"date":"1397/08/21 17:32","price":663.63},{"date":"1397/08/21 19:08","price":661.13},{"date":"1397/08/21 20:08","price":666.63},{"date":"1397/08/21 21:08","price":665.63},{"date":"1397/08/21 22:08","price":667.63},{"date":"1397/08/21 23:08","price":662.13}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398