کمترین: 
70.33
بیشترین: 
71.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.33
زمان: 
8/21 23:08
قیمت نفت برنت امروز 21 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 آبان 1397 , 70.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 05:32","price":70.92},{"date":"1397/08/21 06:32","price":70.94},{"date":"1397/08/21 07:32","price":71.02},{"date":"1397/08/21 09:08","price":71.41},{"date":"1397/08/21 09:32","price":71.32},{"date":"1397/08/21 10:08","price":71.5},{"date":"1397/08/21 10:32","price":71.63},{"date":"1397/08/21 12:08","price":71.64},{"date":"1397/08/21 12:32","price":71.67},{"date":"1397/08/21 13:08","price":71.5},{"date":"1397/08/21 14:08","price":71.09},{"date":"1397/08/21 14:32","price":71.08},{"date":"1397/08/21 15:32","price":71.06},{"date":"1397/08/21 16:32","price":70.98},{"date":"1397/08/21 17:32","price":71.21},{"date":"1397/08/21 19:08","price":70.75},{"date":"1397/08/21 20:08","price":71.27},{"date":"1397/08/21 21:08","price":70.84},{"date":"1397/08/21 22:08","price":71.03},{"date":"1397/08/21 23:08","price":70.33}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398