کمترین: 
3.764
بیشترین: 
3.867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.788
زمان: 
8/21 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 21 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 آبان 1397 , 3.788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 03:32","price":3.764},{"date":"1397/08/21 05:08","price":3.777},{"date":"1397/08/21 05:32","price":3.766},{"date":"1397/08/21 06:32","price":3.77},{"date":"1397/08/21 07:32","price":3.792},{"date":"1397/08/21 09:08","price":3.788},{"date":"1397/08/21 09:32","price":3.798},{"date":"1397/08/21 10:08","price":3.776},{"date":"1397/08/21 10:32","price":3.777},{"date":"1397/08/21 12:08","price":3.804},{"date":"1397/08/21 12:32","price":3.798},{"date":"1397/08/21 13:08","price":3.799},{"date":"1397/08/21 14:08","price":3.788},{"date":"1397/08/21 14:32","price":3.793},{"date":"1397/08/21 15:32","price":3.812},{"date":"1397/08/21 16:32","price":3.867},{"date":"1397/08/21 17:32","price":3.857},{"date":"1397/08/21 19:08","price":3.776},{"date":"1397/08/21 20:08","price":3.792},{"date":"1397/08/21 21:08","price":3.801},{"date":"1397/08/21 22:08","price":3.772},{"date":"1397/08/21 23:08","price":3.788}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398