کمترین: 
1.635
بیشترین: 
1.6529
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6435
زمان: 
8/21 23:08
قیمت بنزین امروز 21 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 آبان 1397 , 1.6435 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 03:32","price":1.635},{"date":"1397/08/21 05:08","price":1.6375},{"date":"1397/08/21 05:32","price":1.635},{"date":"1397/08/21 06:32","price":1.6375},{"date":"1397/08/21 07:32","price":1.6395},{"date":"1397/08/21 09:08","price":1.6437},{"date":"1397/08/21 09:32","price":1.6405},{"date":"1397/08/21 10:08","price":1.644},{"date":"1397/08/21 10:32","price":1.6454},{"date":"1397/08/21 12:08","price":1.6431},{"date":"1397/08/21 12:32","price":1.6465},{"date":"1397/08/21 13:08","price":1.6435},{"date":"1397/08/21 14:08","price":1.6375},{"date":"1397/08/21 14:32","price":1.637},{"date":"1397/08/21 15:32","price":1.6367},{"date":"1397/08/21 16:32","price":1.6375},{"date":"1397/08/21 17:32","price":1.65},{"date":"1397/08/21 19:08","price":1.6375},{"date":"1397/08/21 20:08","price":1.6529},{"date":"1397/08/21 21:08","price":1.6424},{"date":"1397/08/21 22:08","price":1.6488},{"date":"1397/08/21 23:08","price":1.6435}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398