کمترین: 
2.1654
بیشترین: 
2.2024
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1654
زمان: 
8/21 23:08
قیمت نفت کوره امروز 21 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 آبان 1397 , 2.1654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 03:32","price":2.1824},{"date":"1397/08/21 05:08","price":2.189},{"date":"1397/08/21 05:32","price":2.183},{"date":"1397/08/21 06:32","price":2.1855},{"date":"1397/08/21 07:32","price":2.1875},{"date":"1397/08/21 09:08","price":2.1943},{"date":"1397/08/21 09:32","price":2.194},{"date":"1397/08/21 10:08","price":2.1948},{"date":"1397/08/21 10:32","price":2.1966},{"date":"1397/08/21 12:08","price":2.1969},{"date":"1397/08/21 12:32","price":2.2024},{"date":"1397/08/21 13:08","price":2.1986},{"date":"1397/08/21 14:08","price":2.1862},{"date":"1397/08/21 14:32","price":2.1826},{"date":"1397/08/21 15:32","price":2.1772},{"date":"1397/08/21 16:32","price":2.173},{"date":"1397/08/21 17:32","price":2.1778},{"date":"1397/08/21 19:08","price":2.1666},{"date":"1397/08/21 20:08","price":2.1843},{"date":"1397/08/21 21:08","price":2.182},{"date":"1397/08/21 22:08","price":2.1871},{"date":"1397/08/21 23:08","price":2.1654}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398