کمترین: 
59.98
بیشترین: 
61.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.98
زمان: 
8/21 23:08
قیمت نفت سبک امروز 21 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 آبان 1397 , 59.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 03:32","price":60.73},{"date":"1397/08/21 05:08","price":60.81},{"date":"1397/08/21 05:32","price":60.7},{"date":"1397/08/21 06:32","price":60.73},{"date":"1397/08/21 07:32","price":60.76},{"date":"1397/08/21 09:08","price":60.97},{"date":"1397/08/21 09:32","price":60.88},{"date":"1397/08/21 10:08","price":60.98},{"date":"1397/08/21 10:32","price":61.09},{"date":"1397/08/21 12:08","price":61.03},{"date":"1397/08/21 12:32","price":61.13},{"date":"1397/08/21 13:08","price":61.03},{"date":"1397/08/21 14:08","price":60.69},{"date":"1397/08/21 14:32","price":60.56},{"date":"1397/08/21 15:32","price":60.55},{"date":"1397/08/21 16:32","price":60.53},{"date":"1397/08/21 17:32","price":60.91},{"date":"1397/08/21 19:08","price":60.61},{"date":"1397/08/21 20:08","price":61.12},{"date":"1397/08/21 21:08","price":60.69},{"date":"1397/08/21 22:08","price":60.84},{"date":"1397/08/21 23:08","price":59.98}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398