کمترین: 
2.1564
بیشترین: 
2.1564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1564
زمان: 
8/19 12:08
قیمت نفت کوره امروز 19 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 آبان 1397 , 2.1564 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":2.1564}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398