کمترین: 
672.63
بیشترین: 
672.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
672.63
زمان: 
8/12 00:32
قیمت گازوئیل امروز 12 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 آبان 1397 , 672.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:32","price":672.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398