کمترین: 
2.168
بیشترین: 
2.168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.168
زمان: 
8/12 00:32
قیمت نفت کوره امروز 12 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 آبان 1397 , 2.168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:32","price":2.168}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398