کمترین: 
62.86
بیشترین: 
62.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.86
زمان: 
8/12 01:32
قیمت نفت سبک امروز 12 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 آبان 1397 , 62.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:32","price":62.91},{"date":"1397/08/12 01:32","price":62.86}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398