کمترین: 
72.64
بیشترین: 
72.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.64
زمان: 
8/11 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 11 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 آبان 1397 , 72.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 16:32","price":72.64}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398