کمترین: 
3.17
بیشترین: 
3.304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.298
زمان: 
8/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 آبان 1397 , 3.298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:08","price":3.235},{"date":"1397/08/11 01:08","price":3.245},{"date":"1397/08/11 02:08","price":3.24},{"date":"1397/08/11 04:08","price":3.242},{"date":"1397/08/11 04:32","price":3.243},{"date":"1397/08/11 06:08","price":3.244},{"date":"1397/08/11 06:32","price":3.24},{"date":"1397/08/11 07:32","price":3.235},{"date":"1397/08/11 09:32","price":3.236},{"date":"1397/08/11 10:32","price":3.242},{"date":"1397/08/11 11:32","price":3.229},{"date":"1397/08/11 12:32","price":3.192},{"date":"1397/08/11 13:32","price":3.196},{"date":"1397/08/11 14:32","price":3.188},{"date":"1397/08/11 16:08","price":3.202},{"date":"1397/08/11 16:32","price":3.184},{"date":"1397/08/11 17:08","price":3.17},{"date":"1397/08/11 17:32","price":3.196},{"date":"1397/08/11 18:08","price":3.203},{"date":"1397/08/11 19:08","price":3.199},{"date":"1397/08/11 19:32","price":3.197},{"date":"1397/08/11 20:32","price":3.24},{"date":"1397/08/11 21:32","price":3.304},{"date":"1397/08/11 22:08","price":3.293},{"date":"1397/08/11 22:32","price":3.288},{"date":"1397/08/11 23:08","price":3.292},{"date":"1397/08/11 23:32","price":3.298}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398