کمترین: 
1.7011
بیشترین: 
1.7293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7011
زمان: 
8/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 آبان 1397 , 1.7011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:08","price":1.7184},{"date":"1397/08/11 01:08","price":1.7185},{"date":"1397/08/11 02:08","price":1.7175},{"date":"1397/08/11 02:32","price":1.7165},{"date":"1397/08/11 04:08","price":1.717},{"date":"1397/08/11 04:32","price":1.7165},{"date":"1397/08/11 06:08","price":1.7121},{"date":"1397/08/11 06:32","price":1.7087},{"date":"1397/08/11 07:32","price":1.7096},{"date":"1397/08/11 08:32","price":1.71},{"date":"1397/08/11 09:32","price":1.7293},{"date":"1397/08/11 10:32","price":1.7275},{"date":"1397/08/11 11:32","price":1.7135},{"date":"1397/08/11 12:32","price":1.7073},{"date":"1397/08/11 13:32","price":1.7165},{"date":"1397/08/11 14:32","price":1.7225},{"date":"1397/08/11 16:08","price":1.7215},{"date":"1397/08/11 16:32","price":1.7155},{"date":"1397/08/11 17:08","price":1.7052},{"date":"1397/08/11 17:32","price":1.7135},{"date":"1397/08/11 18:08","price":1.712},{"date":"1397/08/11 19:08","price":1.7195},{"date":"1397/08/11 19:32","price":1.7175},{"date":"1397/08/11 20:32","price":1.7125},{"date":"1397/08/11 21:32","price":1.7115},{"date":"1397/08/11 22:08","price":1.7167},{"date":"1397/08/11 22:32","price":1.706},{"date":"1397/08/11 23:08","price":1.702},{"date":"1397/08/11 23:32","price":1.7011}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398