کمترین: 
673.38
بیشترین: 
690.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
673.38
زمان: 
8/11 23:32
قیمت گازوئیل امروز 11 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 آبان 1397 , 673.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:08","price":686.5},{"date":"1397/08/11 01:08","price":685.75},{"date":"1397/08/11 02:08","price":685.38},{"date":"1397/08/11 02:32","price":686},{"date":"1397/08/11 04:32","price":685.25},{"date":"1397/08/11 06:08","price":684.5},{"date":"1397/08/11 06:32","price":683.5},{"date":"1397/08/11 07:32","price":684.5},{"date":"1397/08/11 08:32","price":685.13},{"date":"1397/08/11 09:32","price":690.25},{"date":"1397/08/11 10:32","price":688.75},{"date":"1397/08/11 11:32","price":685.63},{"date":"1397/08/11 12:32","price":683},{"date":"1397/08/11 13:32","price":682.38},{"date":"1397/08/11 14:32","price":680.63},{"date":"1397/08/11 16:08","price":681.38},{"date":"1397/08/11 16:32","price":680.38},{"date":"1397/08/11 17:08","price":678.88},{"date":"1397/08/11 17:32","price":677.75},{"date":"1397/08/11 18:08","price":677.88},{"date":"1397/08/11 19:08","price":679.38},{"date":"1397/08/11 20:32","price":678.75},{"date":"1397/08/11 21:32","price":674.88},{"date":"1397/08/11 22:08","price":675.75},{"date":"1397/08/11 22:32","price":673.75},{"date":"1397/08/11 23:08","price":673.88},{"date":"1397/08/11 23:32","price":673.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398