کمترین: 
2.17
بیشترین: 
2.208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.17
زمان: 
8/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 آبان 1397 , 2.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:08","price":2.1993},{"date":"1397/08/11 01:08","price":2.1968},{"date":"1397/08/11 02:08","price":2.1975},{"date":"1397/08/11 02:32","price":2.1974},{"date":"1397/08/11 04:08","price":2.1985},{"date":"1397/08/11 04:32","price":2.1981},{"date":"1397/08/11 06:08","price":2.1925},{"date":"1397/08/11 06:32","price":2.1911},{"date":"1397/08/11 07:32","price":2.1928},{"date":"1397/08/11 08:32","price":2.1951},{"date":"1397/08/11 09:32","price":2.208},{"date":"1397/08/11 10:32","price":2.2062},{"date":"1397/08/11 11:32","price":2.1955},{"date":"1397/08/11 12:32","price":2.1896},{"date":"1397/08/11 13:32","price":2.1911},{"date":"1397/08/11 14:32","price":2.1864},{"date":"1397/08/11 16:08","price":2.1884},{"date":"1397/08/11 16:32","price":2.1867},{"date":"1397/08/11 17:08","price":2.1808},{"date":"1397/08/11 17:32","price":2.1763},{"date":"1397/08/11 18:08","price":2.177},{"date":"1397/08/11 19:08","price":2.1833},{"date":"1397/08/11 19:32","price":2.1827},{"date":"1397/08/11 20:32","price":2.1806},{"date":"1397/08/11 21:32","price":2.1773},{"date":"1397/08/11 22:08","price":2.18},{"date":"1397/08/11 22:32","price":2.1726},{"date":"1397/08/11 23:08","price":2.1724},{"date":"1397/08/11 23:32","price":2.17}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398