کمترین: 
72.5
بیشترین: 
73.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.7
زمان: 
8/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 آبان 1397 , 72.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:08","price":72.73},{"date":"1397/08/11 01:08","price":72.75},{"date":"1397/08/11 02:08","price":72.77},{"date":"1397/08/11 02:32","price":72.73},{"date":"1397/08/11 04:32","price":72.87},{"date":"1397/08/11 06:08","price":72.65},{"date":"1397/08/11 06:32","price":72.5},{"date":"1397/08/11 07:32","price":72.57},{"date":"1397/08/11 08:32","price":72.6},{"date":"1397/08/11 09:32","price":73.47},{"date":"1397/08/11 10:32","price":73.31},{"date":"1397/08/11 11:32","price":72.73},{"date":"1397/08/11 12:32","price":72.59},{"date":"1397/08/11 13:32","price":72.88},{"date":"1397/08/11 14:32","price":73.1},{"date":"1397/08/11 16:08","price":72.98},{"date":"1397/08/11 16:32","price":72.86},{"date":"1397/08/11 17:08","price":72.55},{"date":"1397/08/11 17:32","price":72.72},{"date":"1397/08/11 18:08","price":72.77},{"date":"1397/08/11 19:08","price":72.94},{"date":"1397/08/11 19:32","price":73.03},{"date":"1397/08/11 20:32","price":72.78},{"date":"1397/08/11 21:32","price":72.94},{"date":"1397/08/11 22:32","price":72.81},{"date":"1397/08/11 23:08","price":72.79},{"date":"1397/08/11 23:32","price":72.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398