کمترین: 
63.02
بیشترین: 
63.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.02
زمان: 
8/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 آبان 1397 , 63.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:08","price":63.49},{"date":"1397/08/11 01:08","price":63.52},{"date":"1397/08/11 02:32","price":63.59},{"date":"1397/08/11 04:08","price":63.62},{"date":"1397/08/11 04:32","price":63.59},{"date":"1397/08/11 06:08","price":63.38},{"date":"1397/08/11 06:32","price":63.31},{"date":"1397/08/11 07:32","price":63.37},{"date":"1397/08/11 08:32","price":63.41},{"date":"1397/08/11 09:32","price":63.94},{"date":"1397/08/11 10:32","price":63.77},{"date":"1397/08/11 11:32","price":63.41},{"date":"1397/08/11 12:32","price":63.3},{"date":"1397/08/11 13:32","price":63.53},{"date":"1397/08/11 14:32","price":63.59},{"date":"1397/08/11 16:08","price":63.52},{"date":"1397/08/11 16:32","price":63.38},{"date":"1397/08/11 17:08","price":63.09},{"date":"1397/08/11 17:32","price":63.38},{"date":"1397/08/11 18:08","price":63.33},{"date":"1397/08/11 19:08","price":63.52},{"date":"1397/08/11 19:32","price":63.44},{"date":"1397/08/11 20:32","price":63.24},{"date":"1397/08/11 21:32","price":63.2},{"date":"1397/08/11 22:08","price":63.17},{"date":"1397/08/11 22:32","price":63.08},{"date":"1397/08/11 23:08","price":63.06},{"date":"1397/08/11 23:32","price":63.02}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398