کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15.64
زمان: 
8/10 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 10 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 آبان 1397 , 15.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 11:08","price":16.12},{"date":"1397/08/10 12:08","price":},{"date":"1397/08/10 13:08","price":15.84},{"date":"1397/08/10 14:08","price":15.7},{"date":"1397/08/10 15:08","price":15.55},{"date":"1397/08/10 16:08","price":15.71},{"date":"1397/08/10 17:08","price":15.82},{"date":"1397/08/10 18:08","price":15.81},{"date":"1397/08/10 19:08","price":15.73},{"date":"1397/08/10 20:08","price":15.53},{"date":"1397/08/10 21:08","price":15.6},{"date":"1397/08/10 22:08","price":15.64}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398