کمترین: 
1.7015
بیشترین: 
1.7552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7195
زمان: 
8/10 23:08
قیمت بنزین امروز 10 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 آبان 1397 , 1.7195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:08","price":1.746},{"date":"1397/08/10 01:08","price":1.7452},{"date":"1397/08/10 02:08","price":1.7445},{"date":"1397/08/10 03:08","price":1.747},{"date":"1397/08/10 03:32","price":1.741},{"date":"1397/08/10 04:32","price":1.7445},{"date":"1397/08/10 05:08","price":1.741},{"date":"1397/08/10 06:08","price":1.7495},{"date":"1397/08/10 06:32","price":1.7475},{"date":"1397/08/10 07:32","price":1.746},{"date":"1397/08/10 09:08","price":1.7428},{"date":"1397/08/10 09:32","price":1.7425},{"date":"1397/08/10 10:08","price":1.7465},{"date":"1397/08/10 11:08","price":1.749},{"date":"1397/08/10 12:08","price":1.7552},{"date":"1397/08/10 13:08","price":1.7372},{"date":"1397/08/10 14:08","price":1.7495},{"date":"1397/08/10 15:08","price":1.7475},{"date":"1397/08/10 16:08","price":1.7485},{"date":"1397/08/10 17:08","price":1.7535},{"date":"1397/08/10 18:08","price":1.754},{"date":"1397/08/10 19:08","price":1.7438},{"date":"1397/08/10 20:08","price":1.7083},{"date":"1397/08/10 21:08","price":1.7015},{"date":"1397/08/10 22:08","price":1.7166},{"date":"1397/08/10 23:08","price":1.7195}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398