کمترین: 
686.38
بیشترین: 
703.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687.38
زمان: 
8/10 23:08
قیمت گازوئیل امروز 10 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 آبان 1397 , 687.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:08","price":700.38},{"date":"1397/08/10 01:08","price":699.38},{"date":"1397/08/10 02:08","price":699},{"date":"1397/08/10 03:08","price":699.5},{"date":"1397/08/10 06:08","price":700.75},{"date":"1397/08/10 06:32","price":699.75},{"date":"1397/08/10 07:32","price":699.63},{"date":"1397/08/10 09:08","price":698.88},{"date":"1397/08/10 10:08","price":699.38},{"date":"1397/08/10 11:08","price":699.88},{"date":"1397/08/10 12:08","price":701.88},{"date":"1397/08/10 13:08","price":695.38},{"date":"1397/08/10 14:08","price":697.13},{"date":"1397/08/10 15:08","price":696.38},{"date":"1397/08/10 16:08","price":697.88},{"date":"1397/08/10 17:08","price":701.63},{"date":"1397/08/10 18:08","price":703.88},{"date":"1397/08/10 19:08","price":703.38},{"date":"1397/08/10 20:08","price":695.63},{"date":"1397/08/10 21:08","price":686.38},{"date":"1397/08/10 22:08","price":686.5},{"date":"1397/08/10 23:08","price":687.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398