کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2029
زمان: 
8/10 23:08
قیمت نفت کوره امروز 10 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 آبان 1397 , 2.2029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:08","price":2.2479},{"date":"1397/08/10 01:08","price":2.2439},{"date":"1397/08/10 02:08","price":2.2433},{"date":"1397/08/10 03:08","price":2.2462},{"date":"1397/08/10 03:32","price":2.2417},{"date":"1397/08/10 04:32","price":2.2446},{"date":"1397/08/10 05:08","price":2.2417},{"date":"1397/08/10 06:08","price":2.247},{"date":"1397/08/10 06:32","price":2.2447},{"date":"1397/08/10 07:32","price":2.2443},{"date":"1397/08/10 09:08","price":2.2414},{"date":"1397/08/10 09:32","price":2.2407},{"date":"1397/08/10 10:08","price":2.2435},{"date":"1397/08/10 11:08","price":2.244},{"date":"1397/08/10 12:08","price":},{"date":"1397/08/10 13:08","price":2.2287},{"date":"1397/08/10 14:08","price":2.233},{"date":"1397/08/10 15:08","price":2.2311},{"date":"1397/08/10 16:08","price":2.2332},{"date":"1397/08/10 17:08","price":2.2453},{"date":"1397/08/10 18:08","price":2.2473},{"date":"1397/08/10 19:08","price":2.2504},{"date":"1397/08/10 20:08","price":2.2195},{"date":"1397/08/10 21:08","price":2.1958},{"date":"1397/08/10 22:08","price":2.2008},{"date":"1397/08/10 23:08","price":2.2029}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398