کمترین: 
72.9
بیشترین: 
74.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.94
زمان: 
8/10 23:08
قیمت نفت برنت امروز 10 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 آبان 1397 , 72.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:08","price":74.78},{"date":"1397/08/10 01:08","price":74.61},{"date":"1397/08/10 02:08","price":74.62},{"date":"1397/08/10 04:32","price":74.72},{"date":"1397/08/10 05:08","price":74.62},{"date":"1397/08/10 06:08","price":74.88},{"date":"1397/08/10 06:32","price":74.78},{"date":"1397/08/10 07:32","price":74.69},{"date":"1397/08/10 09:08","price":74.62},{"date":"1397/08/10 09:32","price":74.56},{"date":"1397/08/10 10:08","price":74.61},{"date":"1397/08/10 11:08","price":74.73},{"date":"1397/08/10 13:08","price":74.19},{"date":"1397/08/10 14:08","price":74.4},{"date":"1397/08/10 15:08","price":74.31},{"date":"1397/08/10 16:08","price":74.41},{"date":"1397/08/10 17:08","price":74.59},{"date":"1397/08/10 18:08","price":74.86},{"date":"1397/08/10 19:08","price":74.69},{"date":"1397/08/10 20:08","price":73.64},{"date":"1397/08/10 21:08","price":72.9},{"date":"1397/08/10 22:08","price":72.91},{"date":"1397/08/10 23:08","price":72.94}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398