کمترین: 
63.55
بیشترین: 
65.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.78
زمان: 
8/10 23:08
قیمت نفت سبک امروز 10 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 آبان 1397 , 63.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:08","price":65.08},{"date":"1397/08/10 01:08","price":64.84},{"date":"1397/08/10 03:08","price":65.04},{"date":"1397/08/10 03:32","price":64.97},{"date":"1397/08/10 04:32","price":65},{"date":"1397/08/10 05:08","price":64.97},{"date":"1397/08/10 06:08","price":65.17},{"date":"1397/08/10 06:32","price":65.11},{"date":"1397/08/10 07:32","price":65.08},{"date":"1397/08/10 09:08","price":64.94},{"date":"1397/08/10 09:32","price":64.89},{"date":"1397/08/10 10:08","price":64.95},{"date":"1397/08/10 11:08","price":65.06},{"date":"1397/08/10 12:08","price":65.08},{"date":"1397/08/10 13:08","price":64.78},{"date":"1397/08/10 14:08","price":64.84},{"date":"1397/08/10 15:08","price":64.83},{"date":"1397/08/10 16:08","price":64.89},{"date":"1397/08/10 17:08","price":65.02},{"date":"1397/08/10 18:08","price":65.34},{"date":"1397/08/10 19:08","price":65.09},{"date":"1397/08/10 20:08","price":64.03},{"date":"1397/08/10 21:08","price":63.55},{"date":"1397/08/10 22:08","price":63.56},{"date":"1397/08/10 23:08","price":63.78}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398