کمترین: 
75.51
بیشترین: 
75.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.51
زمان: 
8/9 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 9 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 آبان 1397 , 75.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 18:08","price":75.51}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398