کمترین: 
65.27
بیشترین: 
66.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.27
زمان: 
8/9 23:08
قیمت نفت سبک امروز 9 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 آبان 1397 , 65.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 01:08","price":66.36},{"date":"1397/08/09 02:08","price":66.31},{"date":"1397/08/09 03:08","price":66.5},{"date":"1397/08/09 05:08","price":66.4},{"date":"1397/08/09 06:08","price":66.44},{"date":"1397/08/09 08:08","price":66.39},{"date":"1397/08/09 09:08","price":66.36},{"date":"1397/08/09 10:08","price":66.48},{"date":"1397/08/09 11:08","price":66.83},{"date":"1397/08/09 11:32","price":66.73},{"date":"1397/08/09 13:08","price":66.67},{"date":"1397/08/09 14:08","price":66.61},{"date":"1397/08/09 15:08","price":66.41},{"date":"1397/08/09 16:08","price":66.33},{"date":"1397/08/09 18:08","price":66},{"date":"1397/08/09 19:08","price":66.08},{"date":"1397/08/09 20:08","price":66.47},{"date":"1397/08/09 20:32","price":66.22},{"date":"1397/08/09 21:08","price":66.11},{"date":"1397/08/09 22:08","price":65.41},{"date":"1397/08/09 23:08","price":65.27}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398