کمترین: 
3.21
بیشترین: 
3.272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.258
زمان: 
8/9 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 9 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 آبان 1397 , 3.258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:08","price":3.21},{"date":"1397/08/09 01:08","price":3.215},{"date":"1397/08/09 02:08","price":3.21},{"date":"1397/08/09 03:08","price":3.211},{"date":"1397/08/09 04:08","price":3.216},{"date":"1397/08/09 05:08","price":3.218},{"date":"1397/08/09 06:08","price":3.223},{"date":"1397/08/09 07:08","price":3.227},{"date":"1397/08/09 08:08","price":3.232},{"date":"1397/08/09 09:08","price":3.228},{"date":"1397/08/09 10:08","price":3.235},{"date":"1397/08/09 11:08","price":3.242},{"date":"1397/08/09 11:32","price":3.223},{"date":"1397/08/09 13:08","price":3.226},{"date":"1397/08/09 14:08","price":3.229},{"date":"1397/08/09 15:08","price":3.22},{"date":"1397/08/09 16:08","price":3.234},{"date":"1397/08/09 17:08","price":3.249},{"date":"1397/08/09 18:08","price":3.239},{"date":"1397/08/09 19:08","price":3.232},{"date":"1397/08/09 20:08","price":3.242},{"date":"1397/08/09 20:32","price":3.258},{"date":"1397/08/09 21:08","price":3.272},{"date":"1397/08/09 22:08","price":3.257},{"date":"1397/08/09 23:08","price":3.258}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398